Algemene voorwaarden

De hondenschool

Artikel 1: Algemeen

Wereldhond (hierna te noemen de hondenschool) geeft de training aan de hondeneigenaar (hierna te noemen de cursist) volgens afspraak en omschrijving van de website.

Artikel 2: Werkwijze deelname

De hondenschool bepaalt of een cursist in aanmerking komt voor de ingeschreven cursus of workshop en behoudt zich het recht de inschrijving om welke reden dan ook te weigeren of de cursist door te verwijzen naar een andere training.

De hondenschool behoudt zich het recht om cursisten deelname aan een training of workshop te weigeren wanneer de hondenschool dit niet veilig acht, de hond loops is, deelname medisch niet verantwoord acht en/of er een risico vormt in welk opzicht dan ook voor hond, andere cursisten en/of andere deelnemende honden.

Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van geschikte tuigen en halsbanden. Antitrektuigen, slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. De hondenschool beoordeelt de materialen van de cursist en behoudt het recht om de materialen te weigeren tijdens de cursussen.
De cursist zorgt ervoor dat de hond de benodigde inentingen heeft ontvangen en laat bij voorkeur een titer bepaling uitvoeren (één maal per jaar). Bij elke start van cursusblok kan deze voor inzage gevraagd worden. Tevens controleert de cursist regelmatig op vlooien, teken en wormen.
Door de cursist meegebrachte gezinsleden zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Eén cursist is aan het trainen met de hond.
Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
De hondenschool bepaalt of er binnen of buiten getraind gaat worden.

 

Let op: Loopse teven kunnen niet deelnemen aan trainingen en/of workshops.

 

Betalingsmogelijkheden:

 

Pin, contant of Ideal.

 

 

De individuele trainingen aan huis en op gewenste locatie dienen direct contant of met pin te worden voldaan of vooraf overgemaakt te worden op de bankrekening van Wereldhond.

 

 

Artikel 3: De overeenkomst 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen die de cursist aangaat met de hondenschool en trainer.

 

De inschrijving is akkoord wanneer de cursist via e-mailcontact akkoord heeft gegeven middels het inschrijfformulier. Na ontvangst van betaling is de inschrijving definitief.

Bij een individuele training betaalt de cursist na afloop van de training via pin of contant.

In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
Indien de cursist minderjarig is (Kind en Hond cursus), is de inschrijving door ouder of voogd verplicht.

 

 

Artikel 4: Annulering van trainingen, cursussen of privetraining

 

De hondenschool heeft het recht om cursussen, trainingen of workshops af te lasten wanneer het onverantwoord is om de honden te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden. De afgelaste training wordt automatisch verzet naar een andere dag.

 

Door de cursist afgelaste lessen of annuleringen komen automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen, de training te verplaatsen of in te halen.
Een ingeplande privé training kan tot uiterlijk 48 uur van te voren geannuleerd worden zonder kosten. Binnen 48 uur voor aanvang worden er 25% van de kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 

De hondenschool is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan de cursist of hond.
De hondenschool behoudt zich het recht de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en/ of calculatie fouten.
De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist en zijn/haar hond aan personen of (goederen) materialen (worden) wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van zowel de hondenschool, medecursisten en de locatie waar getraind wordt.
De cursist dient zelf een WA-verzekering te hebben, waar de honden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
De cursist, inclusief hond die hinder of last oplevert, kan door de hondenschool verzocht worden de training te verlaten.

 

 Artikel 6: Het verspreiden van informatie

 

Mondelinge verspreiding van de informatie wordt erg gewaardeerd.

 

Door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen (e-mails en hand-outs, informatie en foto’s van de website) vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal.

 

 

Artikel 7: Omgangsregelingen en klachten

 

Op het terrein van de hondenschool gelden de artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer er zich onverantwoord gedrag of het niet houden aan de algemene voorwaarden voordoen, wordt van de cursist geëist de hondenschool per direct te verlaten. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

 

De cursist dient klachten mondeling of schriftelijk aan de hondenschool te communiceren. De klachten van de cursist worden serieus in behandeling genomen.

 

 

Artikel 8: Wereldhond is niet aansprakelijk voor het gebruik van de snacks. Deze dienen altijd onder toezicht gegeven te worden.

 

 

Puppy opvang Wereldhond

 

Artikel 9: Wereldhond is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele incidenten op de opvang.

 

Artikel 10: Wereldhond staat geen zieke honden toe. Wanneer er twijfel is mogen de medewerkers van Wereldhond de hond weigeren voor de opvang.

 

Artikel 11: Wereldhond staat geen loopse teven toe. De loopsheid duurt minimaal 3 weken.  

 

Artikel 12: Wereldhond gaat bij twijfel over de acute gezondheid (of extreme gedragsproblemen) van uw puppy naar de dierenarts. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

 

Artikel 13: De opzegtermijn voor de opvang bedraagt 1 maand. Opzegging dient voor de 1ste van de volgende maand plaats te vinden. 

 

Artikel 14: Op officiële feestdagen is de opvang gesloten. Deze dagen kunnen niet worden ingehaald en er vindt geen restitutie plaats. 

  • Goede vrijdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag

In de schoolvakanties is de opvang gewoon open.

 

Artikel 15: Bij een afgesloten abonnement lopen de dagen dat een hond wegens ziekte, loopsheid of vakantie niet aanwezig is door. Deze dagen kunnen niet geruild of ingehaald worden. 

 

Artikel 16: Annuleren vakantie opvang: kosteloos annuleren tot 2 weken voor vertrek. Bij annuleren binnen 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht, annuleren binnen 7 dagen voor vertrek wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.